นักลงทุนสัมพันธ์

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 11,773
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.39


ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 10,015
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 45.78

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น % หุ้น
1. นายพนม ควรสถาพร 194,998,659 17.93
2. นายอธิภัทร ควรสถาพร 84,765,606 7.79
3. นางณัชปภา ควรสถาพร 71,501,431 6.57
4. นายณฐภัทร ควรสถาพร 71,501,430 6.57
5. น.ส.พิมญาดา ควรสถาพร 40,709,625 3.74
6. น.ส.ปณิตา ควรสถาพร 40,709,623 3.74
7. น.ส.ธิญาดา ควรสถาพร 40,709,622 3.74
8. น.ส.พิมชญา ควรสถาพร 40,709,622 3.74
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 31,528,239 2.90
10. UBS AG LONDON BRANCH 28,784,825 2.65