นักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คุณอนันต์ สิริแสงทักษิณกรรมการ / กรรมการอิสระ /
และประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณประเสริฐ ตปนียางกูร กรรมการ / กรรมการอิสระ /
และกรรมการตรวจสอบ

คุณมงคล กิตติภูมิวงศ์ กรรมการ / กรรมการอิสระ /
และกรรมการตรวจสอบ


คณะกรรมการบริหาร

คุณพนม ควรสถาพรกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ /
และประธานกรรมการบริหาร

คุณปณิตา ควรสถาพร กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ /
และกรรมการบริหาร

คุณพิมญาดา ควรสถาพร กรรมการ / และกรรมการบริหาร


คุณอธิภัทร ควรสถาพร กรรมการบริหารคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

คุณประเสริฐ ตปนียางกูร ประธานกรรมการกำกับดูแล
ความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

คุณพนม ควรสถาพรกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน
และบรรษัทภิบาล

คุณปณิตา ควรสถาพร กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน
และบรรษัทภิบาล


คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณมงคล กิตติภูมิวงศ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณพนม ควรสถาพรกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณปณิตา ควรสถาพร กรรมการบริหารความเสี่ยง


คุณนิอร จันทร์แจ่มแสง กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณลิขิต เลาบวรเศรษฐีกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณอัครเดช พันทะสาร กรรมการบริหารความเสี่ยง


คุณปราโมทย์ เผ่ามา กรรมการบริหารความเสี่ยง


คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

คุณอนันต์ สิริแสงทักษิณประธานคณะกรรมการสรรหา
และค่าตอบแทน

คุณพนม ควรสถาพรกรรมการสรรหา
และค่าตอบแทน

คุณปณิตา ควรสถาพร กรรมการสรรหา
และค่าตอบแทน


นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ
กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 71 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (%) -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร -ไม่มี-
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท Business Administration / Commerce, Eastern New Mexico University, USA. ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
Director Certification Program รุ่นที่ 73/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 22/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Leadership Certification Program รุนที่ 3/2021

วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 29 เมษายน 2562
ประวัติการทำงาน
2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.วิลล่า คุณาลัย
2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ไอร่า แอดไวซ์ซอรี่
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เชียงใหม่ริมดอย
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ยูบิส (เอเชีย)
2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย)
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.อาเซียนโปแตชชัยภูมิ
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ไอร่า แคปปิตอล
2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอ บี ซี คอนซัลติ้ง เฮ้าส์

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
 • บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
 • -ไม่มี-
 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
 • กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.วิลล่า คุณาลัย
  กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เชียงใหม่ริมดอย
  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ยูบิส (เอเชีย)
  ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย)
  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.อาเซียนโปแตชชัยภูมิ
  กรรมการ บมจ.ไอร่า แคปปิตอล
  กรรมการ บมจ. โกลบอล คอนซูมเมอร์
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ
 • ประธานกรรมการ บจก. ไอร่า แอดไวซ์ซอรี่
  กรรมการ บจก.เอ บี ซี คอนซัลติ้ง เฮ้าส์

นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ
กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 71 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (%) -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร -ไม่มี-
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท Business Administration / Commerce, Eastern New Mexico University, USA. ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
Director Certification Program รุ่นที่ 73/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 22/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Leadership Certification Program รุนที่ 3/2021

วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 29 เมษายน 2562
ประวัติการทำงาน
2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.วิลล่า คุณาลัย
2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ไอร่า แอดไวซ์ซอรี่
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เชียงใหม่ริมดอย
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ยูบิส (เอเชีย)
2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย)
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.อาเซียนโปแตชชัยภูมิ
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ไอร่า แคปปิตอล
2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอ บี ซี คอนซัลติ้ง เฮ้าส์

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
 • บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
 • -ไม่มี-
 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
 • กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.วิลล่า คุณาลัย
  กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เชียงใหม่ริมดอย
  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ยูบิส (เอเชีย)
  ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย)
  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.อาเซียนโปแตชชัยภูมิ
  กรรมการ บมจ.ไอร่า แคปปิตอล
  กรรมการ บมจ. โกลบอล คอนซูมเมอร์
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ
 • ประธานกรรมการ บจก. ไอร่า แอดไวซ์ซอรี่
  กรรมการ บจก.เอ บี ซี คอนซัลติ้ง เฮ้าส์

คุณประเสริฐ ตปนียางกูร
กรรมการ / กรรมการอิสระ /และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 70 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (%) -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร -ไม่มี-

วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม I.N.S.A., TOULOUSE, FRANCE
ปริญญาโท วิศวกรรมสุขาภิบาล I.H.E, DELFT, The NETHERLANDS
ปริญญาตรี วิศวกรรมสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
Director Certification Program รุ่นที่ 87/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Finance for Non-Finance Director รุ่นที่ 36/2007
Monitoring Fraud Risk Management รุ่นที่ 1/2009
Audit Committee and Continuing Development Program รุ่นที่ 28/2009
Monitoring the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 9/2009
Role of the Chairman Program รุ่นที่ 23/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Ethical Leadership Program รุ่นที่ 14/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Refreshment Training Program (RFP 6) จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 27 เมษายน 2560

ประวัติการทำงาน
2565 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป
2560 – 2562 กรรมการ บจก. เดลว์ แอโรสเปซ
2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดอะแกรนด์ ยูบี

  กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

   การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
 • บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
 • -ไม่มี-
   
 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
 • -ไม่มี-
   
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ
 • กรรมการ บจก. อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป
  กรรมการ บจก. เดอะแกรนด์ ยูบี

คุณประเสริฐ ตปนียางกูร
กรรมการ / กรรมการอิสระ /และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 70 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (%) -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร -ไม่มี-

วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม I.N.S.A., TOULOUSE, FRANCE
ปริญญาโท วิศวกรรมสุขาภิบาล I.H.E, DELFT, The NETHERLANDS
ปริญญาตรี วิศวกรรมสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
Director Certification Program รุ่นที่ 87/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Finance for Non-Finance Director รุ่นที่ 36/2007
Monitoring Fraud Risk Management รุ่นที่ 1/2009
Audit Committee and Continuing Development Program รุ่นที่ 28/2009
Monitoring the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 9/2009
Role of the Chairman Program รุ่นที่ 23/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Ethical Leadership Program รุ่นที่ 14/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Refreshment Training Program (RFP 6) จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 27 เมษายน 2560

ประวัติการทำงาน
2565 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป
2560 – 2562 กรรมการ บจก. เดลว์ แอโรสเปซ
2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดอะแกรนด์ ยูบี

  กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

   การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
 • บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
 • -ไม่มี-
   
 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
 • -ไม่มี-
   
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ
 • กรรมการ บจก. อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป
  กรรมการ บจก. เดอะแกรนด์ ยูบี

คุณพนม ควรสถาพร
กรรมการ /กรรมการผู้จัดการ/ ประธานกรรมการบริหาร

อายุ 71 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (%) 17.9267%
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (%) 6.5733%

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 18 มีนาคม 2547
ประวัติการทำงาน
ธค. 2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก.ทุนทำดี
กย. 2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก.เอจีอี ลิสซิ่ง
2558 – ก.พ. 2565 ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก.เปียน กรีน เพาเวอร์
กันยายน 2564-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอจีอี พอร์ตเซอร์วิส
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.แอท โฮลดิ้งส์ เวียดนาม
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.แอท เอนเนอจี วัน
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ และรองประธานกรรมการ บจก. แอท เอนเนอจี โซลูชั่น
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นาดี แอสเซท
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ก๊กฮวด พร็อพเพอร์ตี้
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สินทรัพย์สถาพร
2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี มารีน โลจิสติกส์
2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี โกลบอล เทรด
2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เปียน กรีน เพาเวอร์
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอเชีย ไบโอแมส
2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
2557 - 2562 ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. แกรนด์ พาวเวอร์ (2019)
2557 – 2562 ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. มัลติ เอนเนอจี เทรดดิ้ง (2020)
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. ณฐภัทร พัฒนา
2555 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เค.เอช.ดีเวลลอปเม้นท์
2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี.ทรานสปอร์ต
2547 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน
 • บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
 • ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก.ทุนทำดี
  ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก.เอจีอี ลิสซิ่ง
  กรรมการ บจก. เอจีอี พอร์ตเซอร์วิส
  ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี มารีน โลจิสติกส์
  ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี โกลบอล เทรด
  ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เปียน กรีน เพาเวอร์
  ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
  ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
  ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี.ทรานสปอร์ต
 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
 • กรรมการ บมจ. เอเชีย ไบโอแมส
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ
 • กรรมการ บจก.แอท โฮลดิ้งส์ เวียดนาม
  กรรมการ บจก.แอท เอนเนอจี วัน
  กรรมการ และรองประธานกรรมการ บจก. แอท เอนเนอจี โซลูชั่น
  กรรมการ บจก. นาดี แอสเซท
  กรรมการ บจก. ก๊กฮวด พร็อพเพอร์ตี้
  กรรมการ บจก. สินทรัพย์สถาพร
  กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. ณฐภัทร พัฒนา
  กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เค.เอช.ดีเวลลอปเม้นท์

  คุณพนม ควรสถาพร
  กรรมการ /กรรมการผู้จัดการ/ ประธานกรรมการบริหาร

  อายุ 71 ปี
  สัดส่วนการถือหุ้น (%) 17.9267%
  สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (%) 6.5733%

  วุฒิการศึกษา
  ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 18 มีนาคม 2547
  ประวัติการทำงาน
  ธค. 2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก.ทุนทำดี
  กย. 2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก.เอจีอี ลิสซิ่ง
  2558 – ก.พ. 2565 ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก.เปียน กรีน เพาเวอร์
  กันยายน 2564-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอจีอี พอร์ตเซอร์วิส
  2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.แอท โฮลดิ้งส์ เวียดนาม
  2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.แอท เอนเนอจี วัน
  2562 – ปัจจุบัน กรรมการ และรองประธานกรรมการ บจก. แอท เอนเนอจี โซลูชั่น
  2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นาดี แอสเซท
  2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ก๊กฮวด พร็อพเพอร์ตี้
  2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สินทรัพย์สถาพร
  2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี มารีน โลจิสติกส์
  2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี โกลบอล เทรด
  2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เปียน กรีน เพาเวอร์
  2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอเชีย ไบโอแมส
  2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
  2557 - 2562 ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. แกรนด์ พาวเวอร์ (2019)
  2557 – 2562 ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. มัลติ เอนเนอจี เทรดดิ้ง (2020)
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. ณฐภัทร พัฒนา
  2555 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เค.เอช.ดีเวลลอปเม้นท์
  2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
  2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี.ทรานสปอร์ต
  2547 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี

  กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน
 • บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
 • ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก.ทุนทำดี
  ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก.เอจีอี ลิสซิ่ง
  กรรมการ บจก. เอจีอี พอร์ตเซอร์วิส
  ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี มารีน โลจิสติกส์
  ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี โกลบอล เทรด
  ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เปียน กรีน เพาเวอร์
  ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
  ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
  ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี.ทรานสปอร์ต
 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
 • กรรมการ บมจ. เอเชีย ไบโอแมส
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ
 • กรรมการ บจก.แอท โฮลดิ้งส์ เวียดนาม
  กรรมการ บจก.แอท เอนเนอจี วัน
  กรรมการ และรองประธานกรรมการ บจก. แอท เอนเนอจี โซลูชั่น
  กรรมการ บจก. นาดี แอสเซท
  กรรมการ บจก. ก๊กฮวด พร็อพเพอร์ตี้
  กรรมการ บจก. สินทรัพย์สถาพร
  กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. ณฐภัทร พัฒนา
  กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เค.เอช.ดีเวลลอปเม้นท์

  คุณพนม ควรสถาพร
  กรรมการ /กรรมการผู้จัดการ/ ประธานกรรมการบริหาร

  อายุ 71 ปี
  สัดส่วนการถือหุ้น (%) 17.9267%
  สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (%) 6.5733%

  วุฒิการศึกษา
  ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 18 มีนาคม 2547
  ประวัติการทำงาน
  ธค. 2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก.ทุนทำดี
  กย. 2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก.เอจีอี ลิสซิ่ง
  2558 – ก.พ. 2565 ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก.เปียน กรีน เพาเวอร์
  กันยายน 2564-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอจีอี พอร์ตเซอร์วิส
  2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.แอท โฮลดิ้งส์ เวียดนาม
  2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.แอท เอนเนอจี วัน
  2562 – ปัจจุบัน กรรมการ และรองประธานกรรมการ บจก. แอท เอนเนอจี โซลูชั่น
  2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นาดี แอสเซท
  2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ก๊กฮวด พร็อพเพอร์ตี้
  2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สินทรัพย์สถาพร
  2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี มารีน โลจิสติกส์
  2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี โกลบอล เทรด
  2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เปียน กรีน เพาเวอร์
  2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอเชีย ไบโอแมส
  2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
  2557 - 2562 ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. แกรนด์ พาวเวอร์ (2019)
  2557 – 2562 ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. มัลติ เอนเนอจี เทรดดิ้ง (2020)
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. ณฐภัทร พัฒนา
  2555 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เค.เอช.ดีเวลลอปเม้นท์
  2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
  2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี.ทรานสปอร์ต
  2547 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี

  กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน
 • บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
 • ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก.ทุนทำดี
  ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก.เอจีอี ลิสซิ่ง
  กรรมการ บจก. เอจีอี พอร์ตเซอร์วิส
  ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี มารีน โลจิสติกส์
  ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี โกลบอล เทรด
  ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เปียน กรีน เพาเวอร์
  ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
  ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
  ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี.ทรานสปอร์ต
 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
 • กรรมการ บมจ. เอเชีย ไบโอแมส
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ
 • กรรมการ บจก.แอท โฮลดิ้งส์ เวียดนาม
  กรรมการ บจก.แอท เอนเนอจี วัน
  กรรมการ และรองประธานกรรมการ บจก. แอท เอนเนอจี โซลูชั่น
  กรรมการ บจก. นาดี แอสเซท
  กรรมการ บจก. ก๊กฮวด พร็อพเพอร์ตี้
  กรรมการ บจก. สินทรัพย์สถาพร
  กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. ณฐภัทร พัฒนา
  กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เค.เอช.ดีเวลลอปเม้นท์

  คุณพนม ควรสถาพร
  กรรมการ /กรรมการผู้จัดการ/ ประธานกรรมการบริหาร

  อายุ 71 ปี
  สัดส่วนการถือหุ้น (%) 17.9267%
  สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (%) 6.5733%

  วุฒิการศึกษา
  ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 18 มีนาคม 2547
  ประวัติการทำงาน
  ธค. 2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก.ทุนทำดี
  กย. 2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก.เอจีอี ลิสซิ่ง
  2558 – ก.พ. 2565 ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก.เปียน กรีน เพาเวอร์
  กันยายน 2564-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอจีอี พอร์ตเซอร์วิส
  2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.แอท โฮลดิ้งส์ เวียดนาม
  2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.แอท เอนเนอจี วัน
  2562 – ปัจจุบัน กรรมการ และรองประธานกรรมการ บจก. แอท เอนเนอจี โซลูชั่น
  2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นาดี แอสเซท
  2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ก๊กฮวด พร็อพเพอร์ตี้
  2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สินทรัพย์สถาพร
  2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี มารีน โลจิสติกส์
  2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี โกลบอล เทรด
  2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เปียน กรีน เพาเวอร์
  2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอเชีย ไบโอแมส
  2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
  2557 - 2562 ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. แกรนด์ พาวเวอร์ (2019)
  2557 – 2562 ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. มัลติ เอนเนอจี เทรดดิ้ง (2020)
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. ณฐภัทร พัฒนา
  2555 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เค.เอช.ดีเวลลอปเม้นท์
  2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
  2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี.ทรานสปอร์ต
  2547 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี

  กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน
 • บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
 • ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก.ทุนทำดี
  ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก.เอจีอี ลิสซิ่ง
  กรรมการ บจก. เอจีอี พอร์ตเซอร์วิส
  ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี มารีน โลจิสติกส์
  ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี โกลบอล เทรด
  ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เปียน กรีน เพาเวอร์
  ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
  ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
  ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี.ทรานสปอร์ต
 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
 • กรรมการ บมจ. เอเชีย ไบโอแมส
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ
 • กรรมการ บจก.แอท โฮลดิ้งส์ เวียดนาม
  กรรมการ บจก.แอท เอนเนอจี วัน
  กรรมการ และรองประธานกรรมการ บจก. แอท เอนเนอจี โซลูชั่น
  กรรมการ บจก. นาดี แอสเซท
  กรรมการ บจก. ก๊กฮวด พร็อพเพอร์ตี้
  กรรมการ บจก. สินทรัพย์สถาพร
  กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. ณฐภัทร พัฒนา
  กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เค.เอช.ดีเวลลอปเม้นท์

  นางสาวพิมญาดา ควรสถาพร
  กรรมการ / กรรมการบริหาร

  อายุ 32 ปี
  สัดส่วนการถือหุ้น (%) 3.74%
  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร เป็นบุตรตรี นายพนม ควรสถาพร

  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
  ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

  วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 8 สิงหาคม 2566
  ประวัติการทำงาน
  สิงหาคม 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
  กุมภาพันธ์ 2566 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
  มกราคม 2562 – ปัจจุบัน Business Development / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
  ตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2559 Corporate Assistant Secretary บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)
  พฤศจิกายน 2557 – เมษายน 2558 Business Development บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
  กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
  -ไม่มี-
  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
  • บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
   -ไม่มี-

  • บริษัทจดทะเบียนอื่น
   -ไม่มี-

  • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ
   -ไม่มี-


  คุณปณิตา ควรสถาพร
  กรรมการ / กรรมการบริหาร

  อายุ 37 ปี
  สัดส่วนการถือหุ้น (%) 3.7425%
  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร บุตรีของนายพนม ควรสถาพร

  วุฒิการศึกษา
  ปริญญาโท Accounting and Finance University of Technology Sydney
  ปริญญาตรี สาขาบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Ethical Leadership Program รุ่นที่ 2/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550

  ประวัติการทำงาน
  กย. 2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก.เอจีอี ลิสซิ่ง
  ธค. 2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก.ทุนทำดี
  กันยายน 2564-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอจีอี พอร์ตเซอร์วิส
  2563 – ปัจจุบัน กรรมการ AGE INTERTRADE SINGAPORE PTE., LTD
  22 มิ.ย. 2561–ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. วินเนอร์ 789 โลจิสติกส์
  2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นาดี แอสเซท
  2560 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี มารีน โลจิสติกส์
  2560 – ปัจจุบัน Director VINA AGE CO., LTD. (Vietnam)
  2559 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี โกลบอล เทรด
  2558 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เปียน กรีน เพาเวอร์
  2557 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. สะบ้าย้อย กรีน เพาเวอร์
  2557 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
  2557 – 2562 กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. แกรนด์ พาวเวอร์ (2019)
  2557 – 2562 กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. บจก. มัลติ เอนเนอจี เทรดดิ้ง (2020)
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. ณฐภัทร พัฒนา
  2553 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
  2551 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี.ทรานสปอร์ต
  2550 – ปัจจุบัน กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี

  กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

    การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
  • บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
  • ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก.เอจีอี ลิสซิ่ง
   ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก.ทุนทำดี
   กรรมการ บจก. เอจีอี พอร์ตเซอร์วิส
   กรรมการ AGE INTERTRADE SINGAPORE PTE., LTD
   ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. วินเนอร์ 789 โลจิสติกส์
   กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี มารีน โลจิสติกส์
   Director VINA AGE CO., LTD. (Vietnam)
   กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี โกลบอล เทรด
   กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เปียน กรีน เพาเวอร์
   กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. สะบ้าย้อย กรีน เพาเวอร์
   กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
   กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. แกรนด์ พาวเวอร์ (2019)
   กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. บจก. มัลติ เอนเนอจี เทรดดิ้ง (2020)
   กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
   กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี.ทรานสปอร์ต
  • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  • -ไม่มี-
  • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ
  • กรรมการ บจก. นาดี แอสเซท
   กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. ณฐภัทร พัฒนา

  คุณปณิตา ควรสถาพร
  กรรมการ / กรรมการบริหาร

  อายุ 37 ปี
  สัดส่วนการถือหุ้น (%) 3.7425%
  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร บุตรีของนายพนม ควรสถาพร

  วุฒิการศึกษา
  ปริญญาโท Accounting and Finance University of Technology Sydney
  ปริญญาตรี สาขาบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Ethical Leadership Program รุ่นที่ 2/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550

  ประวัติการทำงาน
  กย. 2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก.เอจีอี ลิสซิ่ง
  ธค. 2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก.ทุนทำดี
  กันยายน 2564-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอจีอี พอร์ตเซอร์วิส
  2563 – ปัจจุบัน กรรมการ AGE INTERTRADE SINGAPORE PTE., LTD
  22 มิ.ย. 2561–ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. วินเนอร์ 789 โลจิสติกส์
  2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นาดี แอสเซท
  2560 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี มารีน โลจิสติกส์
  2560 – ปัจจุบัน Director VINA AGE CO., LTD. (Vietnam)
  2559 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี โกลบอล เทรด
  2558 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เปียน กรีน เพาเวอร์
  2557 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. สะบ้าย้อย กรีน เพาเวอร์
  2557 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
  2557 – 2562 กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. แกรนด์ พาวเวอร์ (2019)
  2557 – 2562 กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. บจก. มัลติ เอนเนอจี เทรดดิ้ง (2020)
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. ณฐภัทร พัฒนา
  2553 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
  2551 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี.ทรานสปอร์ต
  2550 – ปัจจุบัน กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี

  กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

    การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
  • บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
  • ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก.เอจีอี ลิสซิ่ง
   ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก.ทุนทำดี
   กรรมการ บจก. เอจีอี พอร์ตเซอร์วิส
   กรรมการ AGE INTERTRADE SINGAPORE PTE., LTD
   ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. วินเนอร์ 789 โลจิสติกส์
   กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี มารีน โลจิสติกส์
   Director VINA AGE CO., LTD. (Vietnam)
   กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี โกลบอล เทรด
   กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เปียน กรีน เพาเวอร์
   กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. สะบ้าย้อย กรีน เพาเวอร์
   กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
   กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. แกรนด์ พาวเวอร์ (2019)
   กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. บจก. มัลติ เอนเนอจี เทรดดิ้ง (2020)
   กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
   กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี.ทรานสปอร์ต
  • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  • -ไม่มี-
  • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ
  • กรรมการ บจก. นาดี แอสเซท
   กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. ณฐภัทร พัฒนา

  คุณปณิตา ควรสถาพร
  กรรมการ / กรรมการบริหาร

  อายุ 37 ปี
  สัดส่วนการถือหุ้น (%) 3.7425%
  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร บุตรีของนายพนม ควรสถาพร

  วุฒิการศึกษา
  ปริญญาโท Accounting and Finance University of Technology Sydney
  ปริญญาตรี สาขาบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Ethical Leadership Program รุ่นที่ 2/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550

  ประวัติการทำงาน
  กย. 2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก.เอจีอี ลิสซิ่ง
  ธค. 2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก.ทุนทำดี
  กันยายน 2564-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอจีอี พอร์ตเซอร์วิส
  2563 – ปัจจุบัน กรรมการ AGE INTERTRADE SINGAPORE PTE., LTD
  22 มิ.ย. 2561–ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. วินเนอร์ 789 โลจิสติกส์
  2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นาดี แอสเซท
  2560 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี มารีน โลจิสติกส์
  2560 – ปัจจุบัน Director VINA AGE CO., LTD. (Vietnam)
  2559 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี โกลบอล เทรด
  2558 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เปียน กรีน เพาเวอร์
  2557 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. สะบ้าย้อย กรีน เพาเวอร์
  2557 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
  2557 – 2562 กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. แกรนด์ พาวเวอร์ (2019)
  2557 – 2562 กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. บจก. มัลติ เอนเนอจี เทรดดิ้ง (2020)
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. ณฐภัทร พัฒนา
  2553 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
  2551 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี.ทรานสปอร์ต
  2550 – ปัจจุบัน กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี

  กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

    การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
  • บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
  • ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก.เอจีอี ลิสซิ่ง
   ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก.ทุนทำดี
   กรรมการ บจก. เอจีอี พอร์ตเซอร์วิส
   กรรมการ AGE INTERTRADE SINGAPORE PTE., LTD
   ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. วินเนอร์ 789 โลจิสติกส์
   กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี มารีน โลจิสติกส์
   Director VINA AGE CO., LTD. (Vietnam)
   กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี โกลบอล เทรด
   กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เปียน กรีน เพาเวอร์
   กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. สะบ้าย้อย กรีน เพาเวอร์
   กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
   กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. แกรนด์ พาวเวอร์ (2019)
   กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. บจก. มัลติ เอนเนอจี เทรดดิ้ง (2020)
   กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
   กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี.ทรานสปอร์ต
  • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  • -ไม่มี-
  • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ
  • กรรมการ บจก. นาดี แอสเซท
   กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. ณฐภัทร พัฒนา

  คุณปณิตา ควรสถาพร
  กรรมการ / กรรมการบริหาร

  อายุ 37 ปี
  สัดส่วนการถือหุ้น (%) 3.7425%
  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร บุตรีของนายพนม ควรสถาพร

  วุฒิการศึกษา
  ปริญญาโท Accounting and Finance University of Technology Sydney
  ปริญญาตรี สาขาบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

  การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Ethical Leadership Program รุ่นที่ 2/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550

  ประวัติการทำงาน
  กย. 2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก.เอจีอี ลิสซิ่ง
  ธค. 2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก.ทุนทำดี
  กันยายน 2564-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอจีอี พอร์ตเซอร์วิส
  2563 – ปัจจุบัน กรรมการ AGE INTERTRADE SINGAPORE PTE., LTD
  22 มิ.ย. 2561–ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. วินเนอร์ 789 โลจิสติกส์
  2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นาดี แอสเซท
  2560 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี มารีน โลจิสติกส์
  2560 – ปัจจุบัน Director VINA AGE CO., LTD. (Vietnam)
  2559 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี โกลบอล เทรด
  2558 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เปียน กรีน เพาเวอร์
  2557 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. สะบ้าย้อย กรีน เพาเวอร์
  2557 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
  2557 – 2562 กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. แกรนด์ พาวเวอร์ (2019)
  2557 – 2562 กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. บจก. มัลติ เอนเนอจี เทรดดิ้ง (2020)
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. ณฐภัทร พัฒนา
  2553 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
  2551 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี.ทรานสปอร์ต
  2550 – ปัจจุบัน กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี

  กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

    การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
  • บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
  • ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก.เอจีอี ลิสซิ่ง
   ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก.ทุนทำดี
   กรรมการ บจก. เอจีอี พอร์ตเซอร์วิส
   กรรมการ AGE INTERTRADE SINGAPORE PTE., LTD
   ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. วินเนอร์ 789 โลจิสติกส์
   กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี มารีน โลจิสติกส์
   Director VINA AGE CO., LTD. (Vietnam)
   กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี โกลบอล เทรด
   กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เปียน กรีน เพาเวอร์
   กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. สะบ้าย้อย กรีน เพาเวอร์
   กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
   กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. แกรนด์ พาวเวอร์ (2019)
   กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. บจก. มัลติ เอนเนอจี เทรดดิ้ง (2020)
   กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
   กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี.ทรานสปอร์ต
  • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  • -ไม่มี-
  • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ
  • กรรมการ บจก. นาดี แอสเซท
   กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. ณฐภัทร พัฒนา

  คุณมงคล กิตติภูมิวงศ์
  กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

  อายุ 69 ปี

  สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0.008%
  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร -ไม่มี-

  วุฒิการศึกษา
  ปริญญาโท MBA Finance and Business Economics, The University of Toledo, Ohio USA
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  Director Certification Program รุ่นที่ 13/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 20/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 28 เมษายน 2561

  ประวัติการทำงาน
  16 ธ.ค. 2562 –ปัจจุบัน ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลังวุฒิสภา
  เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
  เม.ย. 2561 – เม.ย. 2562 กรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
  2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซูพรีม นานโน เทค
  2558 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. ทีมพรีซิซั่น
  2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ดี ดี เวนเจอร์
  2542 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ดี ดี โฮลดิ้ง
  2533 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นันทภูมิ

  กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
  • บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
  • -ไม่มี-
  • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  • กรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. ทีมพรีซิซั่น
  • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ
  • กรรมการ บจก. ซูพรีม นานโน เทค
   กรรมการ บจก. ดี ดี เวนเจอร์
   กรรมการ บจก. ดี ดี โฮลดิ้ง
   กรรมการ บจก. นันทภูมิ
   แนล กรุ๊ป
   กรรมการ บจก. เดอะแกรนด์ ยูบี

  คุณมงคล กิตติภูมิวงศ์
  กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

  อายุ 69 ปี

  สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0.008%
  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร -ไม่มี-

  วุฒิการศึกษา
  ปริญญาโท MBA Finance and Business Economics, The University of Toledo, Ohio USA
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  Director Certification Program รุ่นที่ 13/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 20/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 28 เมษายน 2561

  ประวัติการทำงาน
  16 ธ.ค. 2562 –ปัจจุบัน ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลังวุฒิสภา
  เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
  เม.ย. 2561 – เม.ย. 2562 กรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
  2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซูพรีม นานโน เทค
  2558 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. ทีมพรีซิซั่น
  2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ดี ดี เวนเจอร์
  2542 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ดี ดี โฮลดิ้ง
  2533 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นันทภูมิ

  กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
  • บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
  • -ไม่มี-
  • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  • กรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. ทีมพรีซิซั่น
  • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ
  • กรรมการ บจก. ซูพรีม นานโน เทค
   กรรมการ บจก. ดี ดี เวนเจอร์
   กรรมการ บจก. ดี ดี โฮลดิ้ง
   กรรมการ บจก. นันทภูมิ
   แนล กรุ๊ป
   กรรมการ บจก. เดอะแกรนด์ ยูบี