นักลงทุนสัมพันธ์

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีการดำเนินธุรกิจถ่านหิน ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร และธุรกิจพลังงานทดแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด (“AGEM”)
ประกอบกิจการท่าเรือและคลังสินค้า พร้อมบริการคัดแยกถ่านหิน ตั้งอยู่ในอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย คลังสินค้าที่สามารถเก็บกองถ่านหินได้ 700,000-1,000,000 ตัน โรงงานคัดแยกถ่านหินจำนวน 4 อาคาร และท่าเรือจำนวน 3 ท่า

บริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต จำกัด (“AGET”)
เป็นผู้ให้บริการขนส่งถ่านหิน และบริการด้านโลจิสติกส์ทางบก

บริษัท เอจีอี โกลบอล เทรด จำกัด (“AGEG”)
ประกอบธุรกิจลงทุนในกิจการอื่นในต่างประเทศ

บริษัท มัลติ เอนเนอจี เทรดดิ้ง (2020) จำกัด (“MET”)
ประกอบธุรกิจจำหน่ายเชื้อเพลิง ไอน้ำ ก๊าซ น้ำมัน และพลังงานทุกประเภทที่ใช้ในอุตสาหกรรม

บริษัท เอจีอี อกริ เทรดดิ้ง จำกัด (“AGRI”)
ประกอบธุรกิจจัดหา จำหน่าย และส่งออก สินค้าทางการเกษตร

บริษัท เอจีอี ลิสซิ่ง จำกัด (“AGEL”) (เดิมชื่อ “บริษัท เอจีอี คอมมอดิตี้ เทรดดิ้ง จำกัด”)
ประกอบธุรรกิจให้บริการเช่าซื้อทรัพย์สินและบริการเช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง และให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก

บริษัท กรีน อาร์ดีเอฟ จำกัด (“GRDF”)
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงจากขยะ

บริษัท แอท เอนเนอจี โซลูชั่น จำกัด (บริษัทร่วมทุน)
ประกอบธุรกิจหลักด้านนพลังงาน และธุรกิจการจัดหาและให้บริการด้านสาธารณูปโภค โดยเฉพาะด้านพลังงานให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น การผลิตและจำหน่าย ไอน้ำ ไฟฟ้า และน้ำใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทร่วมทุน)
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า(Made to Order) และให้บริการด้านต่างๆ แก่ลูกค้า