นักลงทุนสัมพันธ์

แบบ 56-1 One Report

รายการ ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ปี 2563
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ปี 2562
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (56-1) ปี 2561
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (56-1) ปี 2560
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (56-1) ปี 2559
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (56-1) ปี 2558
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (56-1) ปี 2557
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (56-1) ปี 2556
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (56-1) ปี 2555
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (56-1) ปี 2554
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (56-1) ปี 2553
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (56-1) ปี 2552
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (56-1) ปี 2551