นักลงทุนสัมพันธ์

จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยสารสนเทศที่เป็นข้อมูลสำคัญของบริษัท บริษัทจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่มีส่วนในการดำเนินงานต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน หน่วยงานราชการ สถาบันการเงิน และบุคคลในองค์กร ดังนั้น นักลงทุนสัมพันธ์ควรยึดถือกรอบการปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้
  • 01ต้องเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา ซึ่งรวมถึงกรณีการมีข่าวลือของบริษัท นักลงทุนสัมพันธ์ต้องมีการชี้แจ้งข้อเท็จจริงแก่สาธารณะตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  • 02ต้องรักษาความลับของบริษัทและไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น
  • 03ต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม พร้อมเปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้
  • 04ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต บนพื้นฐานของหลักการความเท่าเทียมกัน
  • 05กำหนดให้นักลงทุนสัมพันธ์ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการอนุมัติงบการเงิน
  • 06งดรับนัดหรือให้ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์เกี่ยวกับผลประกอบการ 1 เดือนก่อนการอนุมัติงบการเงิน