เกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้า

คู่ค้าที่จะเข้ามามาดำเนินงานกับบริษัท ต้องเข้าสู่ขั้นตอนการประเมินการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่างานจะสำเร็จและส่งมอบได้ทันเวลา เช่น
  • ตรวจสอบประวัติ
  • ตรวจสอบผลงานที่ผ่านมา
  • ไม่ใช้แรงงานที่อายุต่ากว่า 18 หรือแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
  • ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน
  • ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
  • มีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
  • มีการอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมตามลักษณะงานที่ปฎิบัติ