AGE ได้รับรางวัล CSR–DIW CONTINUOUS AWARDS ประจำปี 2566”

บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด (บริษัทย่อยของเอจีอี) ได้รับรางวัล CSR–DIW CONTINUOUS AWARDS ประจำปี 2566 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ประเภทการมีการส่วนร่วมต่อชุมชนและสังคม ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 9 โดยรางวัลนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

AGE ได้รับรางวัล CSR–DIW CONTINUOUS AWARDS ประจำปี 2566”

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE ได้รับรางวัล CSR–DIW CONTINUOUS AWARDS ประจำปี 2566 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ประเภทการมีการส่วนร่วมต่อชุมชนและสังคม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดยรางวัลนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

AGE ได้รับรางวัลด้าน CSR ระดับอาเซียน “ASEAN Energy Awards 2023”

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในงาน ASEAN Energy Awards 2023 (Winning The 2nd Runner Up of the Corporate Social Responsibility - Medium of the ASEAN Coal Awards 2023) ซึ่งถือเป็นรางวัลเแห่งความภาคภูมิใจ และตอกย้ำความสำเร็จของ AGE จากการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน “กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดจันทร์พัฒนา” อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ภายใต้การจัดการของโครงการ “AGE we care”

AGE ได้รับการจัดให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน 2022

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน 2022 หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 ซึ่งมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารภายใต้หลักบรรษัทภิบาล (Environment, Social and Governance : ESG) สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้แก่ผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพและคาดหวังผลตอบแทนที่ต่อเนื่องและยั่งยืนในระยะยาว

AGE คว้ารางวัลดีเด่นองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลดีเด่นในโครงการ “รางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ” จัดโดยสำนักงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ร่วมกับ กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เป็นการติกย้ำนโยบายการให้ความสำคัญและขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชนในภาคตลาดทุนไทย

AGE ได้รับรางวัล CSR–DIW CONTINUOUS AWARDS ประจำปี 2565

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE ได้รับรางวัล CSR–DIW CONTINUOUS AWARDS ประจำปี 2565 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ประเภทการมีการส่วนร่วมต่อชุมชนและสังคม ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 11 โดยรางวัลนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

เอจีอี เทอร์มินอล ได้รับรางวัล CSR–DIW CONTINUOUS AWARDS ประจำปี 2565

บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด (บริษัทย่อยของเอจีอี) ได้รับรางวัล CSR–DIW CONTINUOUS AWARDS ประจำปี 2565 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ประเภทการมีการส่วนร่วมต่อชุมชนและสังคม ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 11 โดยรางวัลนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

AGE ได้รับการจัดให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน 2021

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน 2021 หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ซึ่งมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารภายใต้หลักบรรษัทภิบาล (Environment, Social and Governance : ESG) สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้แก่ผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพและคาดหวังผลตอบแทนที่ต่อเนื่องและยั่งยืนในระยะยาว

เอจีอี เทอร์มินอล ได้รับรางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม (Eco Factory+SV) ในระดับ Gold Plus และ ระดับ Bronze Awards

บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จํากัด (บริษัทย่อยของเอจีอี) ได้รับรางวัล โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม (Eco Factory+SV) ในระดับ Gold Plus Awards และ ระดับ Bronze Awards จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ตอกย้ำถึงการดำเนินงานของ AGE GROUP ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุน การดำเนินกิจกรรมชุมชน และเพิ่มมูลค่าชุมชน ด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียนตามบริบทของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อให้เกิดการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและท้องถิ่น ตลอดจนการสร้างคุณค่าทางสังคม (Social Value) อันจะนำไปสู่เป้าหมายการเป็นเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม

เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2021

บริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต จำกัด (บริษัทย่อยของเอจีอี) ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2021 ประเภทรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทขนส่ง จากกระทรวงพลังงาน เป็นรางวัลที่ยกย่องและชื่นชมผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน

AGE ได้รับรางวัล CSR–DIW CONTINUOUS AWARDS ประจำปี 2564

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE ได้รับรางวัล CSR–DIW CONTINUOUS AWARDS ประจำปี 2564 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ประเภทการมีการส่วนร่วมต่อชุมชนและสังคม ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 10 โดยรางวัลนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

เอจีอี เทอร์มินอล ได้รับรางวัล CSR–DIW CONTINUOUS AWARDS ประจำปี 2564

บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด (บริษัทย่อยของเอจีอี) ได้รับรางวัล CSR–DIW CONTINUOUS AWARDS ประจำปี 2564 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ประเภทการมีการส่วนร่วมต่อชุมชนและสังคม ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 10 โดยรางวัลนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

AGE ได้รับการจัดให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน 2020

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน 2020 หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ซึ่งมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารภายใต้หลักบรรษัทภิบาล (Environment, Social and Governance : ESG) สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้แก่ผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพและคาดหวังผลตอบแทนที่ต่อเนื่องและยั่งยืนในระยะยาว

AGE ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2020

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2020 ประเภทรางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid) จากกระทรวงพลังงาน เป็นรางวัลที่ยกย่องและชื่นชมผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน

AGE Terminal ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย หรือ ISO 45001:2018

บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ AGE ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย หรือ ISO 45001:2018

เอจีอี เทอร์มินอล ได้รับโล่เกียรติยศ Eco Social Value Factory ระดับ Silver Awards

บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จํากัด บริษัทย่อยของ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมประกาศเกียรติคุณ โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม (Eco Social Value Factory) ระดับ Silver Awards โดยมี นางสาวปณิตา ควรสถาพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนรับมอบ จากนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในงานพิธีมอบใบรับรองและโล่การตรวจประเมินระดับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จัดโดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

เอจีอี เทอร์มินอล ได้รับรางวัล CSR–DIW CONTINUOUS AWARDS ประจำปี 2563

บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด (บริษัทย่อยของเอจีอี) ได้รับรางวัล CSR–DIW CONTINUOUS AWARDS ประจำปี 2563 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ประเภทการมีการส่วนร่วมต่อชุมชนและสังคม ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 9 โดยรางวัลนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ

AGE ได้รับรางวัล CSR–DIW CONTINUOUS AWARDS ประจำปี 2563

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE ได้รับรางวัล CSR–DIW CONTINUOUS AWARDS ประจำปี 2563 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ประเภทการมีการส่วนร่วมต่อชุมชนและสังคม ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 9 โดยรางวัลนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ

AGE ได้รับการจัดให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน 2019

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน 2019 หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ซึ่งมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารภายใต้หลักบรรษัทภิบาล (Environment, Social and Governance : ESG) สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้แก่ผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพและคาดหวังผลตอบแทนที่ต่อเนื่องและยั่งยืนในระยะยาว

เอจีอี เทอร์มิมอล ได้รับโล่และเกียรติบัตร Eco Industrial Town ประจำปี 2562

บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด (บริษัทย่อยของเอจีอี) ได้รับโล่และเกียรติบัตรรับรองการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือ Eco Industrial Town ประจำปี 2562 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

เอจีอี เทอร์มินอล ได้รับรางวัล CSR–DIW CONTINUOUS AWARDS ประจำปี 2562

บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด (บริษัทย่อยของเอจีอี) ได้รับรางวัล CSR–DIW CONTINUOUS AWARDS ประจำปี 2562 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ประเภทการมีการส่วนร่วมต่อชุมชนและสังคม ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 8

AGE ได้รับรางวัล CSR–DIW CONTINUOUS AWARDS ประจำปี 2562

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล CSR–DIW CONTINUOUS AWARDS ประจำปี 2562 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ประเภทการมีการส่วนร่วมต่อชุมชนและสังคม ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 8

AGE ได้รับการจัดให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน 2018

บริษัทเอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน 2018 หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ซึ่งมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารภายใต้หลักบรรษัทภิบาล (Environment, Social and Governance : ESG) สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้แก่ผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพและคาดหวังผลตอบแทนที่ต่อเนื่องและยั่งยืนในระยะยาว

AGE รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนต้นแบบการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษัท เอเชียกรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนต้นแบบการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน หรือ SET Sustainability Awards 2018 ประเภท Rising Star (บริษัทจดทะเบียนที่เริ่มมีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนได้โดดเด่น) จาก ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทสไทยซึ่งตอกย้ำถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการสร้างผลตอบแทนที่ดี และการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

AGE ได้รับรางวัล CSR–DIW CONTINUOUS AWARDS ประจำปี 2561

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับรางวัล CSR–DIW CONTINUOUS AWARDS ประจำปี 2561 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ประเภทการมีการส่วนร่วมต่อชุมชนและสังคม ( Corporate Social Responsibility )

AGE Terminal ได้รับรางวัล GREEN INDUSTRY 4 ประจำปี 2561

บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของ AGE ได้รับรางวัล GREEN INDUSTRY 4 ประจำปี 2561 จากกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อรับรองเป็น อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว ( Green Culture )

บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ AGE Terminal ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ ISO 14001:2015

บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ AGE ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ ISO 14001:2015

บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ AGE Terminal ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ หรือ ISO 9001:2015

บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ AGE ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ หรือ ISO 9001:2015

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด มหาชน หรือ AGE เข้ารับรางวัล การยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเกียรติบัตร ปี 2560

จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือ รางวัล ECO INDUSTRIAL TOWN 2017 โดยรับ ณ ห้องประชุมริชมอนด์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

ผู้บริหาร บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมในพิธีรับมอบรางวัล CSR-DIW

ผู้บริหาร บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) (ขวา) พร้อมตัวแทนจากบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด “บริษัทย่อย” เข้าร่วมในพิธีรับมอบรางวัล มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมประจำปี 2560 หรือ “CSR-DIW Awards 2017” ซึ่งบริษัทได้รับรางวัลจากโครงการ CSR-DIW ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 6 โดยบริษัทมีนโยบายการบริหารงานและดำเนินกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ

AGEM รับรางวัล CSR-DIW for Beginner Award 2013

วันที่ 11 กันยายน 2556 บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE ทำหน้าที่ดูแลท่าเรือและการขนส่งถ่านหินของ AGE เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล CSR-DIW AWARD ประจำปี 2556 ซึ่งในครั้งนี้ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ได้รับรางวัล “CSR-DIW for Beginner Award 2013” รางวัลนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม (CSR-DIW) จัดขึ้นโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานีมีผู้ประกอบการร่วมรับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 1,186 ราย โดยมีนายอาทิตย์ วุฒิคะโร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี

AGE เข้ารับรางวัลในงาน Supplier Award ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555

วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 คุณอัครเดช พันทะสาน ผู้อำนวยการฝ่ายขาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE เข้ารับรางวัลในงาน Supplier Award ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 งานนี้จัดขึ้นโดยบริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ อาคารทิปโก้ เอฟแอนด์ดี ถนนพระราม 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อคู่ค้ากับบริษัทฯ ซึ่ง AGE ได้รับรางวัลประเภทดีเลิศในด้านการจัดส่งสินค้าคุณภาพดี ตรงตามจำนวนและทันเวลาที่ลูกค้าต้องการ โดยคุณเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบรางวัล

AGE รับมอบใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ประจำปี 2555

วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE ได้ร่วมพิธีมอบใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ประจำปี 2555 โดยคุณปณิตา ควรสถาพร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นผู้รับมอบ

AGE รับรางวัล CSR-DIW in Supply Chain Award 2012

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE เข้ารับรางวัลแห่งความสำเร็จ CSR-DIW in Supply Chain Award ประจำปี 2555 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หลังจากได้เข้าร่วม โครงการ CSR-DIW in Supply Chain ตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม Standard for Corporate Social Responsibility

AGE รับรางวัล CSR-DIW for Beginner Award 2012

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE เข้ารับรางวัลแห่งความสำเร็จ CSR-DIW for Beginner Award ประจำปี 2555 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หลังจากได้เข้าร่วมโครงการ CSR-DIW for Beginner และได้ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมเบื้องต้น Standard for Corporate Social Responsibility

AGE รับรางวัลผู้ประกอบการผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

นายพนม ควรสถาพร รับมอบเกียรติบัตร ผู้ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ทั้งนี้ เกียรติบัตรดังกล่าวมอบให้แก่ผู้ประกอบการจำนวน 300 ราย จากทั่วประเทศ ที่ผ่านเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมของกระทรวงอุตสาหกรรม

สำหรับหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ 7 ประการ ประกอบด้วย

1. การให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
2. การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
3. มีการดำเนินงานโปร่งใส
4. มีความรับผิดชอบต่อสังคม
5. มีหลักนิติธรรม
6. มีความยุติธรรม
7. มีความยั่งยืน

AGE คว้ารางวัลบริษัทขนาดเล็กยอดเยี่ยมระดับเอเชียจาก FinanceAsia

นายพนม ควรสถาพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า AGE ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทยอดเยี่ยมขนาดเล็ก
ผลงานดีเด่น ซึ่งจัดโดยนิตยสาร FinanceAsia นิตยสารการเงินการลงทุน
ชั้นนำของเอเชีย ซึ่งเป็นการสำรวจความคิดเห็นประจำปี 2554 โดย FinanceAsia
ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้จัดการกองทุน นักวิเคราะห์ และนักการเงินชั้นนำ กว่า 300 รายทั่วโลก ซึ่งจัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อจัดอันดับบริษัทที่ดีที่สุดของประเทศต่างๆ ในเอเชีย 10 ประเทศ (ไทย จีน ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ อินเดีย ไต้หวัน มาเลเซีย อินโดนิเซีย เกาหลีและสิงคโปร์)

สำหรับรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้เป็นการสะท้อนถึงความสาเร็จในด้านกลยุทธ์ การบริหารงาน ผลการดำเนินงาน ความโปร่งใส ในการเปิดเผยข้อมูลและการกำกับดูแลกิจการภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี ซึ่งบริษัทจะยังมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาคุณภาพเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งทางด้านธุรกิจและเพื่อสังคม

AGE เข้าร่วมในพิธีรับมอบรางวัล CSR-DIW Award 2014

ตัวแทนผู้บริหาร และทีมงาน CSR ของบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ได้เข้าร่วมในพิธีรับมอบรางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม ประจำปี 2557 หรือ “CSR-DIW Award 2014” ซึ่งรางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงนโยบายของบริษัทที่มุ่งเน้นการเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบและดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อเร็วๆ นี้

AGE รับรางวัล CSR-DIW AWARDS 2015

ผู้บริหาร บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) (กลาง) พร้อมทีมงาน เข้าร่วมในพิธีรับมอบรางวัล มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมประจำปี 2558 หรือ "CSR-DIW Awards 2015" ซึ่งรางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงนโยบายของบริษัท ที่มุ่งเน้นการเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีความรับผิดชอบและดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ในอนาคต ณ ห้องประชุม Grand Diamond Ballroom อาคาร อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้

AGE รับรางวัลชมเชยการประเมินท่าเรือและคลังสินค้าลดการปล่อยมลพิษดีเด่น

ตัวแทนจาก บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด บริษัทย่อยของบริษัทเข้ารับรางวัลชมเชยจากการพิจารณาตัดสินผลการประเมินท่าเรือและคลังสินค้าลดการปล่อยมลพิษดีเด่น โครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้บริหาร บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมในพิธีรับมอบรางวัล

ผู้บริหาร บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) (ซ้าย) พร้อมตัวแทนจากบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด “บริษัทย่อย” เข้าร่วมในพิธีรับมอบรางวัล มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมประจำปี 2559 หรือ “CSR-DIW Awards 2016” ซึ่งรางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงนโยบายของบริษัท ที่มุ่งเน้นการเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบและดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ในอนาคต ณ ห้องประชุม Grand Diamond Ballroom อาคาร อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี

บริษัท เอเชียกรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัล Thailand Coal awards ปี 2560 จาก กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ประเภทการมีส่วนร่วมต่อ ชุมชนและสังคม (Corporate Social Responsibility Category) โดยรับรางวัลจาก พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้จัดพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในด้าน ต่างๆ ของกิจการถ่านหินของไทย (Thailand Coal Awards) ครั้งที่ 3 ให้กับองค์กร ที่เป็นเลิศในด้านต่าง ๆ โดยเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงพลังงานในด้านการบริหาร จัดการของผู้ประกอบการถ่านหินตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นเหมืองถ่าน หิน การใช้ถ่านหินในอุตสาหกรรม และผลิตกระแสไฟฟ้า ให้เกิดประสิทธิภาพ ไม่มีผล กระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชน และ ชุมชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดความเข้าใจในประโยชน์ของการใช้ถ่านหิน ที่ ปัจจุบันมีเทคโนโลยีเพื่อการควบคุม และดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ